دیگه دست برداشتم از اینکه هی فکر کنم اگه می دونست چه راحت می شه منو خوشحال کرد، حتما این کار رو می کرد. موضوع آخه اصلا این نبود. موضوع این بود که دلش نمی خواست من خوشحال بشم. همین دیگه.

0 comments: