یک فوبیای تازه کشف کردم. گیر افتادن در فضای بین دو تا در پله های اضطراری یک ساختمان خیلی بلند.

0 comments: