راز مگو را نباید گفت.
و چون گفتی، نباید انتظار برخورد درست داشته باشی.
و چون برخورد ناخوشایند دیدی، نباید غصه بخوری.
می‌گم می‌خوای از همون اول نگی؟

0 comments: