و خداوند یک قدم فیلی برداشت. منتها نه که خداست، حواسش نبود که ماموت‌ها دیگه نیستن. قدم‌ش بزرگه. بعد تند تند هم می‌رود فیل‌شان.

افزودنی: من بنفشم امروز.

افزودنی دو: و اینک منم، در آستانه‌ی فصلی.

0 comments: