همانا بهترین شما، کسانی هستند که کاری را نهی و به آن عمل می‌کنند.

م.خ.

0 comments: