باید از بین 32623 عدد فایل، یک سلکشن درست کنم که به درد هر حالی بخوره و حوصله‌م رو سر نبره. بعد چون خانوم محترم چشم ندارن که ما ببینیم چی می‌خوونن اینه که باید همه‌ش رو دوست داشته باشم. اونم من بی‌سواد.
فکر کنم باید برم منت این برادر خانواده رو بکشم که برام درست کنه. می‌دونم ناز می‌کنه، این دهه 60 ها... ها ها ها! من که اصلا نمی‌دونم کی به کیه، باید آدرس‌های عجیب غریب بدم بهش که پیدا کنه. اون آهنگه بود که اون خانومه می‌خووند که لاب لاب لاب. البته یکم عادت داره. یکم می‌دونه من کی رو می‌گم. ولی حوصله و اعصاب و غیره نداره که. واه واه.
(معلومه من حوصله دارم، خیلی، نه؟)

0 comments: