دیروز که آقای نه چندان محترم، خم شده بود روی ما و داشت دهان‌مان را صاف می‌کرد، یک ایده‌ی هیجان انگیز به ذهن‌م رسید، که به کار آقای الد فشن و همکاران‌شان می‌آید.
آقای نه چندان محترم چرخ رو روی دندان‌م می‌گرداند و من خانوم محترم رو کرده بودم توی گوشم و البته که باز این صوت ملکوتی به گوش می‌رسید ولی همراهی موسیقی خیلی کمک بود.
توصیه‌ی صوتی: ساند ترک‌های امیلی پلن رو با صدای بلند گوش کنید. کم باشه صدا لذت چندانی نداره.

0 comments: