و خداوند استخر را آفرید

و در کله معلق زدن در آب همان لذتی‌ست که در انتقام هست.

0 comments: