اون برنامه‌ رو که نشون می‌دادن، من هی فکر می‌کردم، کاش نشون نمی‌دادن. کاش این مرد همون آلنی می‌موند توی ذهنم. کم نذاشتِ توی خاطره ساختن برای من.

نادر ابراهیمی درگذشت.


0 comments: