من کلا به این پست های گوشواری از دو گيلاس سرخ همزاد، آقای اولد حسودی می‌کنم به شدت. بعد همین الان هم به این نتیجه رسیدم که هر کس بنشیند و خواسته‌هایش را بنویسد، از زیانکاران است.

0 comments: