یه وقتا که آدم اینجوریِ که من آلان هستم، بدترین کار اینِ که یه شش هشتم گوش کنِ. از هزار سال بدتر است

0 comments: