روزی روزگاری من به راحتی، تنها می رفتم سینما، الانا ولی نمی توونم خودمو راضی کنم. بعد من یه قسمی خوردم که با کسی نرم سینما، مگه این که خلافش ثابت بشه. پرتقال فروش کجا بود دقیقا؟

0 comments: