چرا آخه

یکی از معدود آدم‌هایی که همیشه به روح‌شون صلوات بلند ختم می‌کنم، طراح کفش‌های مردونه‌ی جلو کشیییییییییییییییییییییییده و گاه شیکان‌تر، رو به بالاست. بعله.

0 comments: