و خداوند انسان‌هایی را آفرید که قدر آفتاب را بیشتر از آب می‌دانند. و ما از چاه‌کران آنانیم.

0 comments: