داخلی- خونه‌ی دوست‌م اینا

من نشستم روی مبل و تکیه دادم به دسته‌ش، لاک قرمز زدم به ناخن‌ها پام و صندل مشکی تخت که دو تا دونه بند داره پوشیدم. و پاهام رو انداختم روی هم و یه تی‌شرت قرمز پوشیدم و یه گیلاس پایه بلند که توش یه مایع قرمز دوساله هست رو توی دست‌م گرفتم و لاک ناخن‌های دستم همرنگ ناخن‌های پام هستن و خانوم محترم، ولی آقای عاشق سابق تو رو دوست داره.
من گیلاس پایه‌ی بلند رو می‌برم سمت دهنم و حجم کمی‌ش رو می‌دم پایین و لبه‌ش رو می‌گیرم لای دندون‌هام و هی می‌گم به خودم حواست باشه نشکنه، و بعد می‌گم می‌دونم

0 comments: