هرگز به نوشته‌ها و گفته‌ها و کرده‌های یک خرسِ خواب آلود توجه نکنید

0 comments: