اولندش که، آقای محترم داره می‌ره کلاس فرانسه و برادر خانواده هم داره سه تار یاد می‌گیره و منهم می‌رم سرِ کار. جدی چرا من هی نمی‌رسم هیچ کاری جز کار بکنم؟ گاهی فکر می‌کنم یه چیزی توی بدنم کمِ، چون آدم اینهمه نباید زود خسته بشه که. من برگشتنِ مثل کوه کن جان می‌رسم خونه.
دومندش که، دیدی نصفی از جمعیت دنیا (حالا می‌گیریم نصف، راحت باش بابز جان) از نعمت رنگ کردن خودشون محروم هستن؟

0 comments: