من این روزها میل شدید و مهار نشدنی به خوردن، خوردن، خوردن دارم و بعد فحش دادن به میزان زیاد، به طور خاص هم دلم می‌خواد به همه بگم عمله، کاملا هم مقصرش خانوم محترم مومنی‌ست؛ ولی خب نمی‌گم که،‌ به جاش می‌گم گاو. اونم غلیظ‌ش. بعد هم میل عجیبی به خندیدن دارم. مدام. فکر کنم وقت قرصام فرا رسیده است.

0 comments: