مامانته آخی - به یادِ استاد

مامانِ خودم (درحال صحبت با 137): روی تمام درای کوچه از این برچسب‌های تبلیغاتی چسبوندن. من هر چی به خودشون زنگ زدم، حریفشون نمی‌شم. شما خودتون بیان تعقیبشون کنین.

0 comments: