من اصلا امروز مرخصی نگرفتم که بشینم خونه درس بخوونم که تا قبل از دو اونجا باشم عزیزم. من اصلا نمی‌خوام که یکم بالا قبول بشم که زود تموم بشه. من فقط می‌خوام باز شروع کنم که خودم رو به چیزی بند کنم. من فقط مرخصی گرفتم که یه روز که همه سرِ کارن من خونه باشم. می‌چسبه. مریضم نباشی. هیچ کس هم نرفته باشه خارج، که من مرخصی بگیرم راحت غصه بخورم. درس نمی‌خوونم که. خب چهار سال گذشته چه انتظاری دارم از خودم. اونم توی سنِ من. والا. اصلا طبیعیِ که هیچی یادم نباشه و برم باز از ترمِ، حالا فرض سه. خوبه دیگه؟ سه خوبه. دوسِش دارم.

0 comments: