اینم بگم برم. هفت سالِ پیش بود. یکی از نمی‌دونم کجا پیداش شد، آهنگِ این موقع‌های سالِ من رو کرد، ترانه‌های نیوشا پسند و اوهام. عصرکی حتما خانومِ محترم رو پر می‌کنم ازشون و می‌رم به قدم زدنی.

0 comments: