خیلی ابلهی. من که می‌دونستم هیچی بهم نمی‌آد، اصلن هیچ دوستت ندارم هم.
ویزای این یکی هم اومد که پس.
می‌شه من یه مدت نباشم اصلنی؟

0 comments: