نیست در یاد، رفت بر باد

کِی و کی رسم گل دادن رو برانداخت برای خودش؟ من از این دسته‌هایی که از بچه‌های گل‌فروش خریده می‌شه، یا که از این گل‌فروش‌های کنار خیابون خوش‌ترم می‌آد. می‌گن که داشتم رد می‌شدم و دیدم‌ش و دلم خواست که برای تو بخرم‌ش. نه که بگن، یکم زودتر اومدم بیرون که وقت کنم برم سرِ فرصت انتخاب کنم و اون بپیچه و من نقشه داشتم که یادت باشم. دوست‌داشتنی‌ترش اولی‌ست.

0 comments: