بعضی از آدم‌ها هستند، که معتقدند وقتی قرار بسته‌ی کادو یا کاغذ کادو باز بشه و حتی دور انداخته بشه، صرف زمان براش وقت تلف کردن. اینجور آدم‌ها معمولن آشپزی هم دوست ندارن.

0 comments: