یک روزی من جایی که جای گفتنش باشه و مقالی که در آن بگنجد را پیدا می‌کنم. و بعدش می‌دونم باهاش چی کار کنم.
پی نوشت: رجوع شود به آخرین هزارتو.

0 comments: