پدر خانواده مدام یک چیزی رو جا می‌ذاره. عینک. کلید. کیف. و همیشه مادر خانواده اینها رو بهش می‌رسونه. دیروز که مادر خانواده کلی حرص می‌خورد که ای بابا؛ روی یخچال نوشتم، توجه، بابا، کلید و کیف و عینک فراموش نشود.
صبح جواب داده بود، مامان، بابا فراموش نشود.

0 comments: