در اینجا مادر خانواده هم صداشون در می‌آد که، می‌شه وقتی می‌ری سر کار، یکم آرایش کنی؟
بعدش جا داره من بایستم جلوی آینه و بپرسم، چطوری زنیکه؟
آینه هم جواب بده، خوب نیستم. خودت می‌دونی. لوس نکن خودتو.

0 comments: