و در میان شما برخی به مرگ نزدیک‌ترن، و اینان از رستگارنند.
خانوم دختر خاله، گاهی میون کلام‌ش می‌گه که ما که دیگه بچه نیستیم. من همون سن عکس پایین رو دارم.