آقای مارکز عزیز از شهر کتاب پردیس رفته و جاش رو داده به یک آدمی که اصلا نمی‌شه هیچ دوست‌ش داشت.

0 comments: