آهنگی از سهیل نفیسی

آواز از مِ
گفتار از مِ
گیتار از مِ
دیدار از تو
اندوه از مِ
سیگار از مِ
آغاز از مِ
تکرار از تو

لبخندت زر
زیبام‌ت کرد
؟
رسوام‌ت کرد

ساکت بودم
صَدام‌ت زد
پنهون بودم
پیدام‌‌ت کرد
فریادم کرد
مرو مرو
آوازُم داد
بُمان بُمان
جوابم‌ت داد
نِتام نِتام
شَروِن بزن
آواز بخوان
احساس از مِ
ابراز از تو
تکرار از مِ
آغاز از تو
شیرین از تو
فرهاد از مِ
از مِ خواهش
صد ناز از تو

سعی می‌کنم برای اهالی ایمیل‌های آهنگی بفرستم‌ش، هر چند حجم‌ش بالاست .