دارم سلینجرمی خوونم باز و دلم تنگ شده بود براش و خودم نمی دونستم حتی. بعد یک روز باید از تفاوت بین دوست داشتن و احترام گذاشتن به آدم ها، نویسنده ها، بنویسم من.
بعله، آقای رئیس اینا، مکه هستند.

0 comments: