گاهی آدم دچار احساساتی رقیق می‌شود.
گاهی آدم احساسات‌ش را خراب می‌کند. اصلا درست‌ترش این بود که همون روز جلوتون رو یکی می‌گرفت.

0 comments: