خدا را، خدا را، این مهندسان کامپیوتر را خنک‌ترین (به ضم خ و ن) و یخ‌ترین (به کسر ی) مردمان زمین دیدیم. تا حالاش.

0 comments: