گاهی انسان دل‌ش می‌خواهد...
نع
در زندگی هر کس... ام...
نع
هر آدمی باید...
نخیر
حواستان هست...
نمی‌شود
این روزها...
نخیر خانوم‌ها، نمی‌شود آقایان. انسون هر چقدر واژه هم داشته باشد دمِ‌ دست، هر چقدر تلاش کند، هر چقدر هی پاک کند، باز نمی‌تواند، نمی‌تواند بگوید، همه چیز چطور گذشت و پیش‌رفت که دیگر تن‌هایی، شد آرامش‌ش.

0 comments: