آدم‌ها باید بسیار کت و شلوار بپوشند تا بفهمند، کدام کت و شلوار مناسب آنهاست. یعنی، یک لباسی اینچنین ساده، اصلا اینطور نیست که هر کسی دست دراز کند و یکی را انتخاب کند و تن کند و فکر کند که به به.
بعله، گاهی آدم، هی کت و شلوار رنگ به رنگ و مدل به مدل تن می‌کند و دستِ آخر می‌فهمد که نخیر، من اصلا آدم کت و شلواری نیستم. و گاهی آدم این رو نمی‌فهمد و به استفاده از آن ادامه می‌دهد و بعد اسباب تمسخر، و در پاره‌یی اوقات اسبابِ دلسوزی دیگران را فراهم می‌کند.
بعله، هر آدمی باید تن خودش را در برابر کت وشلوار بشناسد.

0 comments: