و ایشان یک ترانه‌یی دارند به مدت سه دقیقه و سی و چهار ثانیه. تا وقتی که برسد به 1:24 فقط آهنگی می‌شنویم که... و بعد کوتاه و مختصر می‌فرمایند که
You and me, we are destined you'll agree, to spend the rest of our lives with each other.
The rest if our days like two lovers, forever, yea, forever.
My bijou
و دیگر هیچ.
( و همان my bijou حجت است بر شما، اگر که شنوا باشید.)
با تشکر از نیوش.

0 comments: