من که نفهمیدم هنوز مرزش کجاست. هر جا که هست، فراتر از تاب و توان منه. خیلی فراتر.