نمایشگاه کتاب سال هشتاد و یک بود. هنوز نمایشگاه کتاب جای درست درمونی بود. اولین باری بود که می دیدمش. پیش تر، یه عکس دستجمعی فرستاده بود، گفته بود حدس بزن من کدومم. اشتباه حدس زده بودم. گفته بود ها چون اون خوش تیپ بود گفتی اون؟ برای نمایشگاه آمده بود تهران. میدون ونک قرار گذاشتیم. دم داروخانه ی قانون. پاش توی گچ بود. یه تاکسی گرفتیم برای پارک نیاوران. هزار سال بود نرفته بودم اونجا. گفتم چه قشنگه اینجا. گفت ها شما تهرانیام انگار خیلی شهرتون رو نمی گردینا. مثل من که هنوز تخت جمشید رو ندیدم. شیرازی بود.

0 comments: