بر سر در، جی میل ظاهر شدند.
گوگل خر است.

0 comments: