در این دنیا مملکت‌هایی وجود دارند که به آنها سوریه می‌گویند، در این مملکت‌ها یک همچین تصاویری یافت می‌شود.

انسون‌هایی هستند که در کشورهای دیگری سپرده شده‌اند به خاک:


خب انسون همه‌جا که نمی‌نویسد. شایان ذکر است که تاریخ‌ها، همه 88 بودند و نشانی‌ست از اینکه هر سال لابد پاک می‌شود و باز از اول:


و بعد این‌هم هست:

و دیگر اینکه،‌ آدم است دیگر، گاهی حس می‌کند زندگی‌ش به پیش و پس از یک روز تقسیم می‌شود. حالا گیریم این روزها زیاد باشند. اهمیتی ندارد، به هر حول یکی از این روزها چهارشنبه چهار آذر، به عبارتی جدید بیست و پنج نوامبر بود. ساعت دو و نیم که دیگر، تمام شده بود و قبول شده بودم.
پن: مهاجرت امری‌ست بسیار شخصی لابد. درست مثل مسواک.

0 comments: