Broken embraces

سرهرمستان، اصل مطلب را گفته است. (+)
و من اضافه می‌کنم که حواس‌تان به اولین باری که ما می‌بینیم و وحشیانه خواستن باشد. و بعد به صحنه‌ی عجیب دو تن زیر ملافه و بازی با بیننده که صبر کن، می‌گم بهت کی با کیه الان. و بعد هم رندانه نشان دادن عکس تصاویر فقط استخوان و حتی دندان پر شده‌ی خانوم کروز نازنین. یعنی چه آقای کارگردان، ایشان زیبا هستند، حالا بیا و خودت را بکش که به ما نشان بدهی، زیر ایشان هم، استخوان است.

0 comments: