نون

(در حالت کلی) حال من خوب است. (البته اگر شما از Followerهای گودر من باشید، شاید این فکر ازتان دور باشد، ولی آنها فقط نق هستند. و احتمالن از ارزش لحظه‌ایی برخوردار هستند) ولی‌کن، در حالت کلی حال من خوب است.
و این امر چگونه ممکن است؟ با پذیرفتن نقش نون در زندگانی. مثلن اینکه واژه‌هایی مثل، نمی‌توونم،‌ نمی‌شه،‌ نمی‌خوام، نمی‌خواد، نمی‌خوان، ناممکن است، نداریم، نمی‌آد و نه، بسیار مهم‌تر، ملموس‌تر و نزدیک‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌کردم. و حالا راحت شدم.
آیا سخت بود؟
بله. بسیار. یک هزینه‌ی بسیار سنگینی دارد. اینطور که شما، دیگه چندان آرزوهای بزرگ ندارین. همه چیز در روز خلاصه می‌شه. در این نیز گذشت.
و این‌گونه است که ما هم خوبیم.

1 comments:

خروشچف ماخین said...

خوب بودن خوبه