دوست داشتم، هنوز مثل سابق، از روزها می‌نوشتم. داشتم آرشیو وبلوگ می‌خووندم، حدودن یک سال پیش، خیلی جز به جز، همه چیز، مثل همین روزهاست. مثل همین روزها بود.

0 comments: